Polityka prywatności


Smart Points szanuje prawo do prywatności osób fizycznych i przykłada dużą wagę do ochrony i poufności danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe w domenie www.smart-points.pl lub kontaktujących się ze Smart Points, w tym w celu korzystania z usług Smart Points.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Smart Points spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-068), przy ul. Świdnicka 12-16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000807076, posiadająca REGON: 384560804, NIP: 8943146454 oraz kapitał zakładowy: 100 000,00 zł (zwana dalej „Administratorem” lub „Smart Points”). Z Administratorem można kontaktować się pisemne na wskazany w zdaniu poprzedzającym adres siedziby, przy użyciu poczty elektronicznej na adres hello@smart-points.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Smart Points.

Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych są jasno określone niniejszą Polityką Prywatności. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami. Administrator realizuje prawa osób, których dotyczą dane osobowe, zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu: 1) nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem klientów lub osób reprezentujących danego klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 2) zawarcia i wykonania umowy z klientem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 3) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi); 4) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, to jest marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz i statystyk aktywności na stronach internetowych Smart Points (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie niemożność nawiązania relacji handlowej, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) osoby, korzystając z prawa. Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: operatorom pocztowym, przewoźnikom, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) i firmom windykacyjnym. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podmioty z którymi współpracuje dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeśli jest to konieczne z uwagi na zleconą przez klienta usługę. W innych przypadkach, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeśli stoi to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby prowadzonej rekrutacji i wyboru kandydata do pracy będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji, chyba że któryś z kandydatów wyrazi zgodę na przechowanie jego danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do danej osoby.

Pliki cookie

Administrator stosuje pliki cookie poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Smart Points w domenie www.smart-points.pl. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji osób przeglądających strony internetowe Smart Points (użytkowników), jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze stron www.smart-points.pl. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych www.smart-points.pl.

Obowiązywanie Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna Polityka Prywatności obowiązuje od 1 czerwca 2020 r.